preloader

ภาษาไทย

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.5
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ภาษาอังกฤษ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง สังคม
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง สังคม
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง สุขศึกษา
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง คณิตศาสตร์
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.6
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.1
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.2
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.4

คณิตศาสตร์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ห้อง ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ห้อง ป.4
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ห้อง ป.5
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารบานบุรี ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุน
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารศรีสัตบรรณ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ห้องสุขศึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ห้องสุขศึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ห้องสุขศึกษา
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ห้องสังคม
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ห้องภาษาอังกฤษมัธยม
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ห้อง ป.1
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ห้อง ป.2
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ห้องคณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ห้องคณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ห้องคณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 17 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ใต้ถุนอาคารบานบุรี
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ใต้ถุนอาคารบานบุรี

วิทยาศาสตร์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 15 ส.ค. 2565 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 15 ส.ค. 2565 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 15 ส.ค. 2565 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 15 ส.ค. 2565 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 15 ส.ค. 2565 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารมรกต ห้อง ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารมรกต ห้อง ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - โรงอาหาร
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุมชุมพล-สายบัวจิตตสะอาด(ตราชัย)
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุมชุมพล-สายบัวจิตตสะอาด(ตราชัย)
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - โรงอาหาร

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุมชุมพล-สายบัวจิตสะอาด (ตราชัย)
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุมชุมพล-สายบัวจิตสะอาด (ตราชัย)
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารบุษราคัม (ห้องประชุม)
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุมชุมพล-สายบัว จิตสะอาด(ตราชัย)
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสะอาด(ตราชัย)
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารมรกต ห้อง อนุบาล 3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารมรกต ห้อง อนุบาล 2
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารมรกต ห้อง อนุบาล 2
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารบุษราคัม(ห้องประชุม)

สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ภาษาอังกฤษประถม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ภาษาไทย
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ศิลปะ-ดนตรี

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุม 1 น้ำตาล

ศิลปะ-นาฏศิลป์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ประชุม 1
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ประชุม 1
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารดนตรี ชั้น ป.1-ป.3 ห้อง ประชุม
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารดนตรี ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ประชุม
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารดนตรี ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ประชุม
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารดนตรี ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ประชุม
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารดนตรี ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ประชุม
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารอนุบาล ชั้น ป.1-ป.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - สนาม
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - สนาม
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารบานบุรี ห้อง สภานักเรียน

คอมพิวเตอร์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์

หุ่นยนต์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน

การงานอาชีพ

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์

ปฐมวัย

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อนุบาล
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อนุบาล

เรียนรวม - ภาษาไทย

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสะอาด(ตราชัย)
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสะอาด(ตราชัย)
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 00 543 00:00 น. -

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 17 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารมรกต ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 00 543 00:00 น. -

เรียนรวม - ศิลปะ

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ใต้ถุนอาคารรัฐอุปถัมภ์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 16 ส.ค. 2565 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง คอมพิวเตอร์