preloader
ผลการแข่งขันรายกลุ่มสาระ ผลการแข่งขันรายโรงเรียน
โรงเรียน
บ้านท่าผา
บ้านศาลาสามัคคี
บ้านจอมปิง
สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
บ้านนาแก้วประชารัฐ
บ้านสองแควใต้
วัดหาดปู่ด้าย
วัดนาแก้ว
ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
บ้านแม่หลง-สบจาง
วังพร้าววิทยา
บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
ศาลาวิทยา
อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
บ้านดอนธรรม
บ้านทุ่งขาม
ไหล่หินราษฎร์บำรุง
วัดสาแล
ชุมชนบ้านมั่ว
บ้านแม่กึ๊ด
อนุบาลเสริมงาม
บ้านกิ่วห้วยเบิก
บ้านโป่งน้ำร้อน
บ้านทุ่งต๋ำ
ศรีลังกาวิทยา
บ้านเหล่ายาว
สันโป่งวิทยา
บ้านปงแพ่ง
เสริมขวาวิทยา
เสริมซ้ายวิทยา
วัดสบแม่ทำ
ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
บ้านท่า
วังหินวิทยา
บ้านป่าตาล
บ้านสองแคว
ห้วยแก้ววิทยา
บ้านนาโป่ง
บ้านนาเบี้ย
นาบ้านไร่วิทยา
แม่ถอดวิทยา
บ้านแม่เติน
เถิน-ท่าผา
บ้านท่ามะเกว๋น
ปางกุ่มวิทยา
บ้านหัวน้ำ
แม่มอกวิทยา
บ้านกุ่มเนิ้งใต้
บ้านสะพานหิน
บ้านน้ำดิบ
บ้านแม่วะเด่นชัย
แม่วะวิทยา
บ้านท่าช้าง
อุมลองรักขิตานุเคราะห์
บ้านเวียง
อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ล้อมแรดวิทยา
บ้านเหล่า
บ้านดอนไชย
บ้านหนองเตา
แสลมวิทยา
บ้านสะเลียมหวาน
บ้านปางอ้า
บ้านท่าเกวียน
แม่พุหอรบวิทยา
บ้านท่าเวียง
ผาปังวิทยา
บ้านแม่ตั๋ง
แม่เชียงรายวิทยา
ชุมชนบ้านแม่ปุ
ต้นธงวิทยา
ห้วยขี้นกวิทยา
อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
บ้านแม่พริกบน
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
บ้านนาบง
บ้านนากวาง
อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
บ้านหลวง
บ้านหลุก
นาครัวประชาสามัคคี
บ้านฮ่องห้า
ทองทิพย์วิทยา
กิ่วประชาวิทยา
บ้านนาต๋ม
บ้านบอม
ป่าตันวิทยา
บ้านนาคต
บ้านแม่ทะ
ชุมชนบ้านท่าแหน
บ้านน้ำโทก-หัวดง
บ้านนาดู่
บ้านนาดง
บ้านอ้อวิทยา
บ้านแม่ทาน
ห้วยมะเกลือวิทยา
บ้านสามขา
บ้านผาแมว
บ้านแก่น
ชุมชนตำบลนายาง
ไตรมิตรสามัคคี
ชุมชนตำบลแม่กัวะ
อนุบาลสบปราบ
ชุมชนบ้านทุ่ง
ชุมชนบ้านจัววิทยา
บ้านเด่น
บ้านสมัย
บ้านน้ำหลง
บ้านอุมลอง